Órgano en Kolding Simon Peters kirke
 1 - Sven-Ingvart MIKKELSEN
 
  • J. S. Bach : Pièces BWV 547, 769a, 541
  • A. Heiller : Choralvorspiele zu Liedern des dänischen Gesangsbuchs (1977/78)
  • P. Møller : Forvandling (Transfiguration)
- Kolding Simon Peters kirke
- Disque Point, vers 1990Fuente: base de datos discografica Alain CARTAYRADE
www.france-orgue.fr